ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายรายวิชา

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1        

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1 เวลา  20  ชั่วโมง       จำนวน   0.5   หน่วยกิต

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรมตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน  สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

       โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะการปฏิบัติ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น

       มีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน การจัดการ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน มีจิตสำนึกในการทำงาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

 

ตัวชี้วัดรวม 4 ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4บทเรียน